Hirdetés
Hirdetés
— 2022. február 22.

Minek az emlékezete? Kis magyar időutazás: a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye

Történész nézőpontból az új emlékművel kapcsolatos fő kérdés, hogy vajon az valóban a határokon átívelő nemzeti összetartozás emlékhelye-e, ahogy magát nevezi, vagy inkább a történelmi Magyarországnak állít emléket, ahogy a Bölcsészettudományi Kutatóközpont történészgrémiuma értelmezte, netán burkolt Trianon-emlékmű, ahogy többen (Szarka László, Valló Andor) vélekednek.

Megjelent a Műértő 2020. novemberi számában

A vita az építmény két oldalán a gránitfalra vésett, az 1913-as helyiségnévtárból származó nevek jelentése, üzenete körül zajlik. Ami az emlékmű fizikai-vizuális megvalósítását illeti, a kritikai olvasatok is üdvözlik, hogy nem hagyományos, monumentális figuratív vagy allegorikus kő- vagy bronzszobor született, hanem „teljesen kortárs alkotás” (koncepció: Steindl Imre Program/Wachsler Tamás; tervezés: Zimay Balázs kerttervezés: Mohácsi Sándor). A tájékozottabbak még Maya Lin washingtoni Vietnam Veterans Memorialjét (Vietnámi veteránok emlékműve) is megnevezik, mint (plágiumgyanús) előképet (Műértő, 2020. augusztus–szeptember–október).

A művészettörténeti elemzés ott kezdődik, ahol a történészi befejeződik. Azt firtatja, hogy a „kortárs alkotás”, az emlékmű vizualitása, térbelisége mit kommunikál, s mi a szerepe a mitologikus, mitikus elemeknek – végső soron azt, hogy mi az építmény rejtett, képi megformálásából fakadó agendája.

Maya Lin munkája a tradicionális emlékműtípus antitézise: antiheroikus, antimonumentális, az egyik első úgynevezett ellenemlékmű. A háború és a hős dicsőségét zengő, az erőszakot monumentalizáló, masszív talapzaton álló gigászi szoborral szemben a horizontális emlékmű az erőszak inverzióját nyújtja, a közös fájdalmat a nyitott, tompaszögű ékalakban bemélyített, a földfelszínen tátongó hatalmas „sebbel” érzékelteti. Hősies narratíva, kiragadott és kimerevített pillanat helyett a veszteséget listázza, annak kronológiáját nyújtja a vietnámi háborúban meghalt és eltűnt katonák neveinek az elhalálozás időrendjét – nemre és rangra való tekintet nélkül – követő márványba vésése. Nem kínál sem közvetlen, sem burkolt morális leckét, nem irányítja a gondolkodást, és a fizikai tapasztalást sem. A földbe mélyített, szimmetrikus építmény egyik oldaláról nyitott, szabad mozgást biztosít. Jóllehet a holtak sorjázó neveinek láttán természeti környezetbe helyezett nemzeti temető, tömeges kenotáfium (üres, szimbolikus sír) is asszociálható az építménnyel (sokan annak is tekintik, s virágot, követ, tárgyakat tesznek a fal mellé), a lankás lejtés miatt az mégsem kelti a sírba alászállás élményét, és – nem utolsósorban – kerekesszékes veteránok számára is megközelíthető. A fekete márvány tükröző felülete révén élő és holt virtuális találkozóhelye, de déli tájolása és természeti környezete mégsem az árnyékba borulás borongós élményét nyújtja, inkább terapeutikus, regeneráló szemlélődésre késztet.

Nemzeti Összetartozás Emlékhelye. András Edit felvétele

A Maya Lin-analógia kézenfekvő, de számunkra a hasonlóságoknál beszédesebbek az eltérések és a módosítások. A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye sűrűn beépített városi környezetbe került, a nem túlságosan széles Alkotmány utca Parlament felőli végénél. A látogató bevonása a térélmény megtapasztalása révén mindkét esetben része a műnek, míg azonban Maya Lin építménye nyitott, kitárulkozó, befogadó, a hazai változat inkább klausztrofób. Egy szűk csatornába tereli be a látogatót, aki így mintegy kényszerűen csatlakozik a „halotti menethez”, majd körbejárva a „ravatalt”, ugyanazon az úton távozik. A lefelé, majd a föld alá vezető rámpa és az út végén a két nagy határoló lap óriási sztéléket idéz, együttesen pedig kísértetiesen emlékeztet valamely sírépítményre, leginkább a kör alakú mükénéi tholoszra, amelyhez szintén keskeny út (dromosz) vezet.

Mükénéi tholosz (Atreusz kincsesháza vagy Agamemnón sírja), i. e. 1330

Az archaikus görög világban közkedvelt építménytípust, amely hatalmi szimbólum is volt egyben, nem a hegybe vájták (jóllehet olyan benyomást kelt), hanem a kőből épített kupolasír fölé hordták a földet, s az odavezető utat – a hegybemenet illúzióját keltve – két oldalon megmagasították. A tholosz modern világba és urbánus környezetbe adaptált változata tükörfordítottja az előképnek: emitt nem képzeletbeli hegybe, hanem képzeletbeli sírgödörbe menetel a gyászoló. Használat közben olyan kenotáfium látványát nyújtja – hasonlatosan Antonio Canova Mária Terézia lányának, Mária Krisztina főhercegnőnek 1805-ben készített bécsi síremlékéhez –, amelyen a gyászoló temetési menet szoborcsoportja befordul a sírkamrába. Ki, avagy kik itt a holtak, aki(k)nek emléket állít az építmény, ha az oldalfalakon nem személyek neveit olvashatjuk, hanem a szentnek tekintett nemzeti szimbólumok (zászló, korona, anyaföld) egyikét, a nemzetföldrajzot vési kőbe, a magyar szent korona országainak magyar, illetve 1913-ban magyarított helyiségneveit? Mi végre a településnevek elősorolása egy halotti építményhez, egy archaikus sírkamrába vezető úton?

Antonio Canova: Mária Krisztina főhercegnő síremléke, 1805 Augustinerkirche, Bécs

Émile Durkheim szerint a modern korban a nemzet a vallás szekuláris pótléka lett, amelynek fundamentuma, a véráldozat a nemzet keretei között is tovább él, és a nacionalizmus kohéziós magját jelenti. Követői úgy tartják, hogy nem a kultúra, nem a nyelv, még csak nem is az etnikum vagy a terület a nemzet igazi összetartója (ahogy általában vélik), hanem a véráldozat időről időre megújuló, közös emlékezete. Az áldozat és a vereség jelképeinek jut az a szerep, hogy kapcsolatot teremtsenek a múlttal és felkeltsék a történelmi igazságtalanság és veszteség érzését, amelynek segítségével a közösség érzelmileg mozgósítható. A nyugati nacionalizmusok igen sok elemet átvettek a kereszténységből. A nemzet mint szekuláris vallás elemzői szerint a zászló szentsége például abból adódik, hogy a feláldozott testet, Krisztust jelképezi, míg a magasba emelt zászló a feltámadott Krisztus és az újjáéledt (győztes) nemzet szimbolikus megjelenítése. Durkheim okfejtésében totem, isten és nemzet transzformációs képződmények. A véráldozat a születéssel és a halállal kapcsolódik össze, s emlékezete jóval erősebb összetartozás-érzést teremt mindhárom konstrukcióban, mint a textuális, verbális csoport-összetartozás. A háború egyike a rituális áldozatoknak. A csoportkohézió a kollektív áldozatiságban rejlik: a csoport feláldozza egyes tagjait saját túlélése érdekében. René Girard szerint a totemnek-istennek-nemzetnek felajánlott rituális áldozat, a mindenkori ellenség ad okot a saját vér feláldozására, mely egyfajta „pótáldozat”, amelyet a nemzet gyászol és sirat. Caroline Marvin szerint a nemzet mindenkori alkotó ereje, összetartója az az „utolsó sikeres” véráldozat, amely a nemzet élő tagjainak még számít. Ahhoz, hogy egy véráldozat össznemzeti traumaként szolgáljon, több feltételnek is érvényesülnie kell: mindenkit egyöntetűen kell érintenie; az áldozatot el kell fogadni; a csoport túlélését fenyegető eseménynek kell lennie; a győzelemnek vagy vereségnek egyértelműnek kell lennie. Tér és idő tekintetében pedig vízválasztónak – amennyiben egy történet végét és egy új kezdetét jelzi, illetve átírja a területi határokat. A populáris háború, amelyet igazságosnak vagy jogosnak tekintenek a csoport tagjai, a nemzeti kohézió rituális prototípusa. Marvin szerint addig él valamely csoportáldozat rituáléja, amíg egy másik fel nem váltja. Úgy tűnik, az áldozatok száma nem feltétlenül meghatározó e tekintetben: Amerikában a vietnámi háború népszerűtlen volt, nem teremtett nemzeti kohéziót, míg Pearl Harbor igazi nemzeti tragédiaként vonult be a történelembe, amit egyöntetű értelmezésével, kohéziós erejével 9/11 tragédiája tudott legközelebb kiváltani – függetlenül az áldozatok számától.

Felmerül a kérdés, miért válhatnak egyes történelmi események nemzeti traumává, míg más, hasonlóan tragikus vagy traumatikus történések nem kapják meg ezt a státuszt a kollektív emlékezetben. Talán mert a nemzeti mítoszok nem természetesek és nem adottak, még kevésbé kőbe vésettek, hanem a közösség aktuális szükségleteihez igazodva folyamatosan újraértelmeződnek. És attól is függ a „választás”, hogy mely események (az sem egyértelmű, kinek mely esemény traumatikus) tudják kielégíteni egy öntudatra ébredt nemzet szükségleteit egy olyan időszakot követően, amelyben a nemzeti érzelmek félszendergésben voltak, mint például a szocialista internacionalizmusban. Adódik az újabb kérdés: hogyan lehet az „újranemzetiesítés” gépezetét beindítani és a nemzeti érzés tüzét felszítani, és főleg hogy kinek áll érdekében egyes történéseket a trauma és a kollektív gyász rangjára emelni, míg másokat bagatellizálni vagy egyenesen tagadni?

Összetartozás Emlékhelye. András Edit felvétele

A két világháború közötti időszakot az irredentizmus és a revizionizmus fogta egységbe, a nemzetet az elveszett nagyság siratása és a szétszakítottság fölött érzett gyász kovácsolta össze, amit Trianon fejezett ki. Összhangban azzal a gondolattal, hogy egy jelkép hitelessége vagy illuzórikus volta nem sorsdöntő az elképzelt közösségre kifejtett hatását illetően, e téren nem jelentett akadályt, hogy Nagy-Magyarország modern értelemben vett szuverén nemzetállamként voltaképpen nem létezett, s hogy a béketárgyalások idején Magyarország a soknemzetiségű dualista Monarchia része volt. Jóllehet a halál és a véráldozat a szó szoros értelmében nem kapcsolható Trianonhoz, az mégis olyan eseménynek minősül, amely szétszakította, megcsonkította és keresztre feszítette a megszemélyesített nemzettestet. A jelenleg uralkodó NER intenzív nacionalizálási kurzusa számára ez lett az a kiválasztott trauma, az a nemzeti attitűd és múlt, amely a nemzet újraépítése szempontjából a legvonzóbbnak bizonyult – és a legtöbb politikai hozadékkal, szavazatokkal is kecsegtetett. A Marvin által említett kritériumok, amelyeknek teljesülniük kell az áldozatiságban, nagyrészt teljesültek; ha mégsem, akkor azok, akik nem tekintették traumának a száz évvel ezelőtt történteket, egyszerűen kizárattak a nemzetközösségből: „akinek nem fáj Trianon, az nem is magyar”. A béketárgyalások résztvevőire önkéntességet vetítettek rá, ők lettek a bűnbakok, akik „elárulták, beáldozták a nemzetet”. A csoportidentitás megroppanásának, elvesztésének félelme is valóságos elem lehetett – ahogy a Trianon képviselte változás, annak kimenetele is minden tekintetben (a geográfiait is beleértve) egyértelmű volt, és egy új történelmi korszakot jelölt. A holokauszt nálunk nem tudott a nemzeti tragédia szintjére emelkedni, mert a bűnrészesség nem vált a hivatalos narratíva elemévé (A német megszállás áldozatainak emlékműve, Budapest, Szabadság tér, 2014).

Míg a holokauszt áldozatait nem emelte a kollektív emlékezet szintjére a hivatalos narratíva, a nemzet szimbolikus horizontját a Parlamentre helyezett magyar és székely zászlók révén a mitikus földre, Erdélyre is kiterjesztette. A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye révén a horizont a „nemzettest” határon túlra került további tagjaira is kiterjedt. Az emlékmű azonban nem az egymástól elszakított emberek, családok egykoron valóságos traumáját állítja középpontba – Szabolcs László erdélyi származású történész pontos észrevétele szerint –, hanem mintegy Nagy-Magyarország imaginárius térképét vetíti bele az éterbe – és a látogató képzeletébe.

A látogatók mozgásának, útvonalának térbeli koreográfiája kísérteties egybecsengéseket mutat a Római Birodalom temetési meneteinek rituáléjával, amelyekben az építészet nemcsak kulisszaként működött, de szerves részét képezte a szertartásnak és a hatalmi hierarchiát leképező vizuális rendnek is. Eszerint a Forum Romanum fontos középületeinek (mint például a Capitoliumnak) frontálisan és lehetőleg alulnézetből kellett látszaniuk a gyászmenetből nézve. Ezt a koreográfiát követi a megtestesített nemzet ravatalához processzáló gyászmenet: visszaúton, alulnézetből a Parlament fő frontját láthatja. Az emlékmű – homlokterében, illetve hátterében az ország házával, a hatalom szimbolikus és tényleges megtestesítőjével, amelyre tengelyének meghosszabbítása mutat – a jelenlegi kurzus halott- és múltidéző spektákulumának díszleteként funkcionál. Jóllehet Trianon neve nem hangzik el, az emlékmű – a két világháború közötti irredenta politika szimbolikus helyének (Szabadság tér) szomszédságában – mégis arra utal, akárcsak a számszimbolika, a százméteres hosszúság, és az építmény szürke gránit anyaga, ami az örökkévalóságot – jelen esetben az örökérvényűséget – jelképezi. A kulturális hegemóniára és a homogén közösségre irányuló törekvés nem áll meg az országhatároknál – hirdeti az emlékmű.

A véráldozat rituális felidézése, a történelmi veszteség szimbolikus újrajátszása a nemzet születése vagy a nemzethalál (legyen az akár csak képzeletbeli) pillanatában megállítja az időt. Az a szerepe, hogy rituálisan felkorbácsolja a csoportszolidaritást, és projekciós felületet kínáljon arra, hogy a jelen növekvő társadalmi egyenlőtlenségei, egzisztenciális bizonytalansága miatt érzett szorongást, félelmet és dühöt a múlt sérelmeibe lehessen vetíteni. Az emlékmű annak a koncepciónak a kikristályosodása, amely a nemzeti, pontosabban etnikai kohéziót az áldozat, a veszteség, a közös gyász élményével kívánja megteremteni, hiszen a könnyes szem elhomályosítja a látást, a múltidézésre irányuló hipnózis pedig háttérbe szorítja a jelent. Erőteljes alternatív narratíva híján a „magyar emberek” (nem az állampolgárok!) ingyenjegyet kapnak a múlt és a jelen között közlekedő szellemvasút képzeletbeli időutazására.